Privacyverklaring

Op deze pagina treft u de privacyverklaring aan van Wédéscan.

Deze privacyverklaring verschaft informatie over de gegevens die Wédéscan in het kader van haar dienstverlening verwerkt van o.a. haar klanten en gebruikers van de website www.wedescan.nl.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 februari 2019.

1. Wie is verantwoordelijk voor de privacy van mijn gegevens?

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Wédéscan worden de door u verstrekte gegevens door ons verwerkt. Wédéscan is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit betekent dat Wédéscan verantwoordelijk is voor wat er met uw gegevens gebeurt.

Wij hebben privacy hoog in het vaandel staan en hechten eraan transparant te zijn richting onze klanten. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij van u verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe wij uw gegevens beveiligen en welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van uw gegevens. Zo snapt u precies hoe wij te werk gaan.

U kunt op ieder moment contact met ons opnemen als u vragen heeft over dit privacybeleid. Onze gegevens zijn:

Wédéscan B.V.
Zuid-Willemsvaart 14
5211 NX ‘s-Hertogenbosch
T: 073 – 613 10 40
@: info@wedescan.nl / privacy@wedeflex.nl

2. Welke gegevens worden van mij verzameld en waarom?

Wanneer u gebruik wilt maken van de diensten van Wédéscan hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens onder meer voor de uitvoering van onze dienstverlening en om onze dienstverlening bij u onder de aandacht te brengen en u daarover op de hoogte te houden. Meer specifiek verzamelen wij de volgende gegevens van u voor de volgende doeleinden:

• Wij verwerken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen of u te kunnen informeren over producten, diensten, ontwikkelingen, events, etc. (voor dit doel verwerken wij uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, etc.).
• Wij verwerken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen (laten) nemen over uw bestelling.
• Wij verwerken uw betaalgegevens om te factureren.

3. Wat is de juridische grondslag voor het gebruik van mijn gegevens?

3a. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Wédéscan
Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst met Wédéscan. Deze persoonsgegevens zijn dan bijvoorbeeld noodzakelijk om het de door u bestelde producten te kunnen leveren.

3b. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Wédéscan
Er zijn verschillende wetten waar Wédéscan aan zal moeten voldoen. Op grond van deze regelgeving zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Ook kunnen wij om deze reden gehouden zijn om uw gegevens aan derde partijen te verstrekken.

3c. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Wédéscan

Wij willen u graag de best mogelijke service bieden. Om dit te kunnen doen verwerken wij uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij altijd rekening met uw privacybelang en worden uw gegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd opgeslagen.

3d. U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de gegevensverwerking

Voor al het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw uitdrukkelijke toestemming.

4. Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan en zorgen ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd en beveiligd is en dat wij onze veiligheidsmaatregelen up-to-date houden en regelmatig controleren.

5. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken of wanneer we moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Voor de bewaartermijn van de gegevens die via cookies worden verzameld verwijzen we u graag naar het cookiestatement.
Na afloop van de bewaartermijn verwijderen we alle data die naar u herleidbaar zijn. Geanonimiseerde gegevens kunnen mogelijk langer bewaard worden.

6. Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten.

Uw gegevens worden gedeeld met:
• Overheidsinstanties, indien een wettelijk voorschrift dat vereist;
• Bezorgpartner(s), dit is vereist om de door u bestelde producten te kunnen bezorgen;
• IT-leverancier(s) om onze dienstverlening zo efficiënt en veilig mogelijk te laten verlopen;
• Andere verwerkers die wij inschakelen om ons te assisteren;
• Andere derden, na schriftelijke toestemming van u.

Met deze organisaties hebben wij (waar mogelijk) schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met uw persoonsgegevens en wat ze hiermee wel en niet mogen doen.

7. Welke rechten heb ik ten aanzien van de gegevensverwerking?
Onder de AVG heeft u als betrokkene van de gegevensverwerking verschillende rechten. Dit zijn:

7a. Inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens
U kunt op elk moment (kosteloos) inzage vragen in de gegevens die Wédéscan over u verwerkt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar privacy@wedeflex.nl. Ter controle van uw identiteit kan Wédéscan u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw BSN en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Let op: uw BSN kan op meerdere plekken op uw identiteitsbewijs staan. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Wédéscan verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

7b. Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u onverhoopt van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).

7c. Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wédéscan, indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten via de e-mail. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar privacy@wedeflex.nl.

Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder uw persoonsgegevens niet mogelijk is onze diensten aan u aan te bieden.

Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betreffende persoonsgegevens die u aan Wédéscan heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar privacy@wedeflex.nl.

8. Bij wie kan ik terecht met overige vragen?

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u contact opnemen met Wédéscan:
T: 073 – 613 10 40
@: info@wedescan.nl

© 2020 Wédéscan Dakopnameservice B.V.  |  Alle rechten voorbehouden  |  Algemene Inspectievoorwaarden  |  Algemene ICT-voorwaarden  |  Disclaimer |  Privacyverklaring |  Cookiestatement